Ürünlerimiz - Haikon GKS – Q K 280 M

Haikon GKS – Q K 280 M

Manyetik Kilit

Açıklama

Q K 280M Manyetik Kilit 500 Kg (Fail Safe)

12V DC