Akfon GKS – K 280 M

Manyetik Kilit 280Kg

280M Manyetik Kilit 280 Kg (Fail Safe)

12V DC